Sovittelutaitovalmennus johdolle ja esimiehille.

Tutkimusten ja kokemusten mukaan johdon ja esimiesten sovittelutaitojen merkitys korostuu työyhteisöjen konfliktien ennalta ehkäisyssä. Sovitteleva vuorovaikutus voi estää hankalien ja pitkäkestoisten konfliktien syntymistä, sekä henkilöstön häiriökäyttäytymistä. 

Esimerkiksi liian voimakkaat palautteet, kuuntelemattomuus, voimakas vallan käyttö ja aggressiivinen vuorovaikutus voivat käynnistää konfliktin helposti, mutta usein tarpeettomasti.

Loukkaantumiset ja mielipahat voivat aiheuttaa pitkäkestoisia ilmapiiriongelmia työpaikalla. Pitkittyneet konfliktit aiheuttavat myös puhumattomuutta ja poissaoloja ja heikentävät siten tuottavuutta, ilmapiiriä ja työhyvinvointia.

Passiivinen ja pitkittynyt puuttuminen konflikteihin voi aiheuttaa myös juridista hankaluutta johtamistoiminnassa. Kun johtamisen ote etääntyy ja muuttuu poissaolevaksi, niin konfliktit ja tuottavuutta heikentävät seuraukset lisääntyvät.

Ota yhteyttä

Sovittelutaitovalmennus

Häiriökäyttäytymistilanteisiin ja/tai työpaikkakiusaamistilanteisiin puuttuminen on erityisen vaativa vuorovaikutuksen laji, jossa harvoin saavutetaan vaikuttavaa ja onnistunutta lopputulosta yhdellä käsittelykerralla. Tilanteen hallinta edellyttää jo lähtökohtaisesti kykyä ymmärtää käyttäytymiseen johtavia syitä. Tarvitaan aikaa, vaikeiden tilanteiden hallintakykyä, paineensietokykyä, kompromissitaitoja, ristiriitojen ratkaisukykyä ja empatiaa.

Edellä mainittuja taitoja voidaan kuitenkin harjoitella ja kehittää.

Useimmiten aikapulan ja kiireen takia ylin johto ja esimiehet eivät halua kuulla ikäviä viestejä, eikä etenkään silloin, kun ne koskevat häiriökäyttäytymistä tai työpaikkakiusaamista. Puuttumattomuus ei kuitenkaan ratkaise ongelmia. Ongelmat eivät ratkea itsestään, vaan pitkittyessään ongelmat muuttavat organisaatiota konflikteja sallivaan suuntaan.

Lisäksi on tärkeää huomioida, että yrityksen johtoa on vastuussa henkilöstön hyvinvoinnista työturvallisuuslain mukaisesti.

Ota yhteyttä

Johdon ja esimiesten sovittelutaitojen valmennuksessa käsitellään seuraavia asioita: 

- Restoratiivinen sovittelu ja konfliktien dynamiikka 

- Johtajuuskonfliktit ja niiden syntyminen

- Pitkittyneet johtajuuskonfliktit

- Vuorovaikutuksen haasteet ja merkitys konfliktitilanteissa 

- Konflikteja ratkaisevan yrityskulttuurin edistäminen

- Sovitteluharjoituksia ja niiden arviointia

- Sovittelukokemuksista oppiminen

- Sovitteluun liittyvä juridiikka

- Konfliktien johtajuusstrategiat ja niiden arviointia 

- Sovittelua edistävä johtajuus

- Konfliktien ja häiriötilanteiden havainnointi

Ota yhteyttä

Jätä meille yhteystietosi niin olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Innotimo Oy (1561835-6)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Timo Pehrman
040 125 9951
timo.pehrman@innotimo.fi

Henkilörekisterin nimi

Innotimo Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Innotimo Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
timo.pehrman@innotimo.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna