TYÖYHTEISÖN ILMAPIIRIN KEHITTÄMINEN

Puhumalla ja kuuntelemalla kohti parempaa työilmapiiriä.

Työilmapiirin kehittäminen – kuulemisesta muutoksiin

Työyhteisön ilmapiiriä pyritään yrityksissä perinteisesti kartoittamaan erilaisilla kyselyillä ja mittareilla. Kyseiset työilmapiirin kartoittamisen välineet todetaan kuitenkin usein toimimattomiksi, erityisesti jos ne jäävät ainoaksi työilmapiirin kehittämisen välineeksi. Työntekijän näkökulmasta kasvottomaan kysymyspatteristoon vastaaminen on turhauttavaa, jos esiin tuotuihin ongelmiin ei puututa. Saattaa helposti syntyä tunne, ettei tule kuulluksi.


"Yritykset tekevät usein paljon ilmapiirimittauksia. Kun tulokset tulevat, aika monesti niiden hyödyntäminen jää minimaaliseksi." 


Mittareita tehokkaampia työilmapiirin kehittämisen välineitä ovat puhuminen ja kuunteleminen, joiden kautta todellinen kohtaaminen ja sitä kautta muutos voivat syntyä. Tällöin ongelmat tulevat kuulluiksi ja niihin voidaan lähteä yhdessä hakemaan ratkaisua. Aito kohtaaminen mahdollistaa myös jo itsessään ilmapiirin paranemisen, kun jokainen tulee kuulluksi omine, yksilöllisine tarpeineen.


"Tavalliseen päivään riittävät tavallisen ihmisen taidot: kuuntelee kun puhutaan, vastaa kun kysytään. Kertoo, jos tietää ja auttaa, jos pystyy." - Irja Askola


Ota yhteyttä »

Puhuminen ja kuulluksi tuleminen ovat ihmisen perustarpeita – myös työpaikalla

Yhteinen sosiaalinen todellisuus ei merkitse, että yhteisön jäsenet ajattelevat ja suhtautuvat samalla tavoin työhön ja työyhteisöön, vaan sitä, että he jakamalla omia näkemyksiään toisten kanssa tulevat tietoisiksi toinen toistensa näkemyksistä ja käsityksistä. Tämä edistää keskinäistä ymmärtämistä, vuorovaikutusta ja luottamusta. (Murto, 1998)

Avoin keskustelu ja kuulluksi tuleminen työyhteisössä ovat keskeinen osa työpaikalla viihtymistä. Jos mahdollisuutta kohtaamiselle ja kuuntelemiselle on vaikea järjestää yrityksen sisältä, kannattaa tilata paikalle työyhteisösovitteluun perehtynyt ammattilainen.


Mitä työilmapiirin kehittäminen pitää sisällään?

  • Selvitetään tarve työilmapiirin kehittämiselle, joko kyselyn kautta tai muulla tavoin
  • Kahdenkeskeiset keskustelut jokaisen työntekijän kanssa
  • Keskustelu ryhmässä
  • Toiveet ja tarpeet kirjataan ylös ja näiden pohjalta laaditaan tarvittavat toimenpiteet
  • Seurantakäynti

Työilmapiiriä kehittävät toimenpiteet tuotetaan puhumalla ja ne nousevat henkilöstöstä itsestään. Yhdessä pohtimalla selvitetään, millä keinoin ongelmakohtia voisi käsitellä, jotta ne johtaisivat toivottuihin toimenpiteisiin. Yksilökeskustelu takaa sen, että jokainen saa puhua tarpeensa ja toiveensa avoimesti ja luottamuksellisesti. Tämän jälkeen osallistetaan ihmiset keskustelemaan ilmapiiristä ryhmässä.

On hyvä muistaa, että ilmapiirin kehittämisen kanssa ei tarvitse odottaa niin kauan, että tilanne työpaikalla on tulehtunut, vaan kohtalaistakin työilmapiiriä voi ja kannattaa johdonmukaisesti kehittää.

Ota yhteyttä »

Kuulemisella on terapeuttinen vaikutus

"Ihmissuhdetaidot, itsekunnioitus, pätevyyden tunne ja tyytyväisyys

kehittyvät myönteisesti avoimessa vuorovaikutuksessa."

(De Dreu 2003)