Työilmapiirin kehittäminen – kuulemisesta muutoksiin

Työyhteisön ilmapiiriä pyritään yrityksissä perinteisesti kartoittamaan erilaisilla kyselyillä ja mittareilla. Kyseiset työilmapiirin kartoittamisen välineet todetaan kuitenkin usein toimimattomiksi, erityisesti jos ne jäävät ainoaksi työilmapiirin kehittämisen välineeksi. Työntekijän näkökulmasta kasvottomaan kysymyspatteristoon vastaaminen on turhauttavaa, jos esiin tuotuihin ongelmiin ei puututa. Saattaa helposti syntyä tunne, ettei tule kuulluksi.


"Yritykset tekevät usein paljon ilmapiirimittauksia. Kun tulokset tulevat, aika monesti niiden hyödyntäminen jää minimaaliseksi."


Mittareita tehokkaampia työilmapiirin kehittämisen välineitä ovat puhuminen ja kuunteleminen, joiden kautta todellinen kohtaaminen ja sitä kautta muutos voivat syntyä. Tällöin ongelmat tulevat kuulluiksi ja niihin voidaan lähteä yhdessä hakemaan ratkaisua. Aito kohtaaminen mahdollistaa myös jo itsessään ilmapiirin paranemisen, kun jokainen tulee kuulluksi omine, yksilöllisine tarpeineen.

Ota yhteyttä

Puhuminen ja kuulluksi tuleminen ovat ihmisen perustarpeita – myös työpaikalla

Yhteinen sosiaalinen todellisuus ei merkitse, että yhteisön jäsenet ajattelevat ja suhtautuvat samalla tavoin työhön ja työyhteisöön, vaan sitä, että he jakamalla omia näkemyksiään toisten kanssa tulevat tietoisiksi toinen toistensa näkemyksistä ja käsityksistä. Tämä edistää keskinäistä ymmärtämistä, vuorovaikutusta ja luottamusta. (Murto, 1998)

Avoin keskustelu ja kuulluksi tuleminen työyhteisössä ovat keskeinen osa työpaikalla viihtymistä. Jos mahdollisuutta kohtaamiselle ja kuuntelemiselle on vaikea järjestää yrityksen sisältä, kannattaa tilata paikalle työyhteisösovitteluun perehtynyt ammattilainen.


Mitä työilmapiirin kehittäminen pitää sisällään?

 • Selvitetään tarve työilmapiirin kehittämiselle, joko kyselyn kautta tai muulla tavoin
 • Kahdenkeskeiset keskustelut jokaisen työntekijän kanssa
 • Keskustelu ryhmässä
 • Toiveet ja tarpeet kirjataan ylös ja näiden pohjalta laaditaan tarvittavat toimenpiteet
 • Seurantakäynti

Työilmapiiriä kehittävät toimenpiteet tuotetaan puhumalla ja ne nousevat henkilöstöstä itsestään. Yhdessä pohtimalla selvitetään, millä keinoin ongelmakohtia voisi käsitellä, jotta ne johtaisivat toivottuihin toimenpiteisiin. Yksilökeskustelu takaa sen, että jokainen saa puhua tarpeensa ja toiveensa avoimesti ja luottamuksellisesti. Tämän jälkeen osallistetaan ihmiset keskustelemaan ilmapiiristä ryhmässä.

On hyvä muistaa, että ilmapiirin kehittämisen kanssa ei tarvitse odottaa niin kauan, että tilanne työpaikalla on tulehtunut, vaan kohtalaistakin työilmapiiriä voi ja kannattaa johdonmukaisesti kehittää.

Ota yhteyttä

Kuulemisella on terapeuttinen vaikutus

"Ihmissuhdetaidot, itsekunnioitus, pätevyyden tunne ja tyytyväisyys

kehittyvät myönteisesti avoimessa vuorovaikutuksessa."

(De Dreu 2003)

Ota yhteyttä

Jätä meille yhteystietosi niin olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Innotimo Oy (1561835-6)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Timo Pehrman
040 125 9951
timo.pehrman@innotimo.fi

Henkilörekisterin nimi

Innotimo Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
 2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
 3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
 4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
 5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
 6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
 7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Innotimo Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
timo.pehrman@innotimo.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna