RESTORATIIVINEN SOVITTELU TYÖYHTEISÖSSÄ

Haluttu lopputulos saadaan aikaan puhumalla.

Sovittelu työpaikalla

Konflikti tarjoaa mahdollisuuden oppimiseen. Ristiriitatilanteissa ulkopuolisen sovittelijan rooli voi olla keskeinen, jotta ihmiset kykenisivät taas puhumaan toisilleen ja keskittymään työhönsä.

Sopu-prosessi™ perustuu yleisiin sovittelun malleihin. Se on tieteellisesti tutkittu, nopea ja tehokas työkalu ratkaisemaan työpaikan ristiriitatilanteet.

Prosessin aikana puolueeton henkilö toimii sovittelijana ja auttaa riidan osapuolia löytämään heidän omassa hallussaan olevan tiedon ja halun ratkaista konfliktitilanteita. Riitatilanteissa voi olla kahden ihmisen sijaan myös tiimi, tai suurempi ryhmä.

Sovittelu on siihen osallistuvalle henkilölle vahva oppimisprosessi. Keskustelujen pääpaino on keskittyminen omiin tunteisiin ja käytökseen. Prosessin aikana opitaan luopumaan olettamuksista ja tulkinnoista. Sovittelun jälkeen katse suunnataan kohti tulevaisuutta.

Ota yhteyttä »

Ratkaise riidat työpaikalla

”Fasilitatiivisessa sovittelussa pyritään saamaan esiin osapuolten todelliset intressit ja löytämään niistä yhteisymmärrys. Fasilitatiivisen ohjauksen lähtökohtana on, että sovittelija ei ole tuomari, asianajaja eikä terapeutti. Osapuolille tarjotaan sovittelussa mahdollisuus kohdata toisensa puolueettoman henkilön myötävaikutuksella.”

Millaisia riitoja ja tilanteita sovittelulla voidaan ratkaista?

 • Kiusaamiset
 • Organisaation muutokseen liittyvät konfliktit
 • Esimiehen ja alaisen väliset konfliktit
 • Esimiesvallan väärinkäyttö
 • Stressi- ja työuupumustilanteet
 • Työajan käyttö
 • Irtisanomistilanteet
 • Jatkuvien poissaolojen aiheuttamat tilanteet
 • Erilaiset yhteistyöongelmat
 • Kuppikunnat, juorut, pahansuopaisuus ja puhumattomuus

Ota yhteyttä

Mitä tuloksia on saavutettu?

 • Ihmiset saavat työrauhan, kun riita on ratkaistu puhumalla
 • On vältytty ikäviltä irtisanomisilta ja jälkipuheilta
 • Avoimuus ja yhteistyökyky on parantunut
 • Ilmapiiri paranee huomattavasti, kun konflikti on ratkennut
 • Erilaisten näkökulmien hyväksyminen on helpompaa
 • Vastuu omasta käyttäytymisestä on lisääntynyt
 • Usko muutokseen ja parempaan tulevaisuuteen on lisääntynyt

Ota yhteyttä »