Työyhteisösovittelu

Työyhteisösovittelu auttaa ratkaisemaan ristiriidat työpaikalla.

Sovittelu on oppimisprosessi

Riitatilanteita on lähes kaikilla työpaikoilla, mutta hyvin toimivassa työyhteisössä ei vältellä erimielisyyksiä, koska niistä opitaan löytämään ratkaisuja arjen ongelmiin. Riitatilanteissa voi olla kahden ihmisen lisäksi myös tiimi tai suurempi ryhmä. Työyhteisösovittelussa ongelman ratkaisevat osallistujat itse asiantuntevan sovittelijan avustuksella. Sovittelun lähtökohtana on, että sovittelija ei ole tuomari, asianajaja eikä terapeutti, vaan puolueeton henkilö, joka ohjaa osapuolia kohtaamaan toisensa. Eri osapuolten aktiivisuus ja osallistuminen konfliktin ratkaisuun on sovittelussa keskeistä.

Kysy lisätietoja

Restoratiivinen sovitteluprosessi 

Prosessin aikana puolueeton henkilö toimii sovittelijana ja auttaa riidan osapuolia löytämään heidän omassa hallussaan olevan tiedon ja halun ratkaista konfliktitilanteita. Sovitteluprosessin aikana pyritään saamaan esiin osapuolten todelliset intressit ja löytämään niistä yhteisymmärrys. Sovittelussa keskustelujen pääpaino on keskittyminen omiin tunteisiin ja käytökseen. Prosessin aikana opitaan luopumaan olettamuksista ja tulkinnoista. Yhteistyö parantaa usein myös tulehtuneita henkilösuhteita ja auttaa siten parantamaan työilmapiiriä. Sovittelun jälkeen katse suunnataan kohti tulevaisuutta.

Ota yhteyttä

Millaisia tilanteita sovittelulla voidaan ratkaista?

 • Kiusaamiset
 • Organisaation muutokseen liittyvät konfliktit
 • Esimiehen ja alaisen väliset konfliktit
 • Stressi- ja työuupumustilanteet
 • Työajan käyttö
 • Irtisanomistilanteet
 • Jatkuvien poissaolojen aiheuttamat tilanteet
 • Kuppikunnat, juorut, pahansuopaisuus ja puhumattomuus

Mitä tuloksia sovittelulla on saavutettu?

 • Ihmiset saavat työrauhan, kun riita on ratkaistu puhumalla
 • On vältytty ikäviltä irtisanomisilta ja jälkipuheilta
 • Avoimuus ja yhteistyökyky on parantunut
 • Ilmapiiri paranee huomattavasti, kun konflikti on ratkennut
 • Erilaisten näkökulmien hyväksyminen on helpompaa
 • Vastuu omasta käyttäytymisestä on lisääntynyt
 • Usko muutokseen ja parempaan tulevaisuuteen on lisääntynyt

"Konflikti on syklinen prosessi, joka voi muuttaa osapuolten käyttäytymistä. Konfliktia voidaan siis pitää oppimisprosessina."